اهريمن

بررسي حقيقت مرگ در دين زرتشت

سال هفتم، شماره سوم، پياپي 27، تابستان 1395

سید محمد حاجتی شورکی / دانش پژوه کارشناسی ارشد دین شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره Hajati65@chmail.ir

سید اکبر حسینی قلعه بهمن / دانشیار گروه اديان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره akbar.hosseini37@yahoo.com

دريافت: 18/01/1395 ـ پذيرش: 24/06/1395

 

چكيده

دین زرتشت، از جمله ادیانی است که پیروان آن خود را در زمره ادیان توحیدی به شمار می آورند. بر اساس باورهای زرتشتیان، روح انسان با مرگ از بین نرفته، به حیات خود ادامه می دهد. مرگ در نگاه ایشان، جدایی روح از تن بوده و آن را به منزلة انتقال به عالم دیگر دانسته اند. آنچه موجب تمایز دین زرتشت از سایر ادیان توحیدی شده، نگاه آنان به چیستی مرگ است. در نظر آنان، مرگ از جمله شرور در عالم بوده که خالق و پدیدآورنده آن اهریمن است، و اهورامزدا به طور مستقیم در ایجاد آن دخالتی ندارد. مرگ بر موجودات عالم تحمیل شده، وظیفه مؤمن زرتشتی این است که با مرگ و سایر اموری که در نظر آنان شرّ است، به مقابله و مبارزه بپردازد. این مقاله، با نگاه توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس متون اوستایی، پهلوی و مستندات زرتشت پژوهان نگاشته شده است. نویسنده، با فرض توحیدی بودن دین زرتشت، به نقد و بررسی انتساب این امور به دین اصیل زرتشت پرداخته است.

كليدواژه ها: جاودانگی روح، مرگ، اهریمن، خالقیت، دیومرگ، شرور.

 

شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
115

زردشتي‌گري؛ توحيدي يا ثنوي؟

 

 

 

 

، سال اول، شماره سوم، تابستان 1389، ص 23 ـ 46

Ma'rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010

زردشتي‌گري؛ توحيدي يا ثنوي؟

سيداكبر حسيني‌قلعه‌بهمن*

چكيده

آيين زردشت، در طول تاريخ با فرازونشيب‌هاي فراواني رو به رو شده و در اين مسير، تجربيات گوناگوني را از سر گذرانده است. اين آيين، ابهامات فراواني را با خود به همراه دارد؛ از زمان و مكان تولد زردشت؛ به عنوان بنيان‌گذار اين دين گرفته، تا توحيدي يا شرك‌آميز بودن آن. در اين نوشتار، تلاش بر اين است تا به گوشه‌اي از اين ابهامات پاسخ داده شود. اين مقاله به بررسي جايگاه آيين زردشت و توحيدي يا ثنوي بودن آن مي‌پردازد. حاصل اين مقاله اين است كه اين آيين، نخست توحيدي بوده است؛ اما به مرور به سمت‌وسوي ثنويت سوق يافته است. ولي اكنون نيز رگه‌هاي توحيدي را در آن مي‌توان يافت. البته لازم به ياد‌آوري است كه بحث از حقيقت غايي در اين دين، موضوع محوري اين مقاله است.

كليد واژه‌ها: زردشتي،‌ اوستا، اهورا مزدا، اهريمن، سپنتا مينو، زروان.

شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
23
محتوای تغذیه