مسيح

رابطة حكومت جهاني و انتظار بر مبناي قرآن و روايات و عهد جديد

سال دهم، شماره چهارم، پياپي 40، پاييز 1398

شماره مجله: 
40
شماره صفحه: 
21

بررسي تطبيقي لوگوس در مسيحيت و كلمه در قرآن

سال دهم، شماره سوم، پياپي 39، تابستان 1398

عليرضا فرهنگ قهفرخي / دانشجوي دکتري مطالعات تطبيقي اديان، دانشگاه اديان و مذاهب    al.re.farhang@gmail.com
سعيد بيناي مطلق / دانشيار دانشگاه اصفهان
دريافت: 29/07/1397 ـ پذيرش: 13/12/1397
چکیده
در اسلام و مسیحیت، مفاهیم و اصطلاحات کتاب مقدسی و الهیاتی مشابهی وجود دارد که انطباق معنایی آنها نیازمند بررسی است. اصطلاح لوگوس در مسیحیت و تعبیر کلمه در قرآن، از جمله اصطلاحاتی‌اند که با توجه به پیشینۀ فلسفی و کاربرد الهیاتی لوگوس، در ابتدا به نظر می‌رسد معنای مشترکی ندارند؛ در حالی‌که با رجوع به متون اولیۀ هر دو دین می‌توان نشان داد قرابت معنایی دارند؛ هرچند ممکن است دقیقاً بر هم منطبق نباشند. این بررسی تطبیقی به ما کمک خواهد کرد به فهم بیشتری از متون مقدس هر دو دین دست پیدا کنیم. هم در قرآن و هم در عهد جدید، ارتباط وثیقی بین «الکلمه» و «روح‌القدس» یا «الروح» وجود دارد. «روح‌القدس» رابطه‌ای دوسویه بین عالم امر الهی و عالم خلق برقرار می‌کند. کلیۀ مقدرات خلقت، در عالم امر الهی مدوّن می‌شوند که همگی در قالب «الکلمه» هستند و «الروح» قادر است که از یک حوزۀ کیهانی گذر کند و در حوزۀ کیهانی دیگر به‌واسطۀ کارگزاران (فرشتگان و سایر وسایط) عمل نماید.
کلیدواژه‌ها: لوگوس، کلمه، قرآن، مسیح، روح‌القدس.
 


شماره مجله: 
39
شماره صفحه: 
7

از مسيح شبان تا پاپ حاکم و از پاپ حاکم تا پاپ معلم اخلاق

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

اسماعيل علي‌خاني / استاديار مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفة ايران                                         Ismailalikhani@gmail.com

دريافت: 28/02/1396 ـ پذيرش: 23/08/1396

شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
41

تبيين مسئلة گناه نخستين با تكيه بر آراء ايرنائوس

سال ششم، شماره اول، پياپي 21، زمستان 1393

مريم خوشدل روحاني / استاديار گروه فلسفه دانشگاه زنجان   mk_rohani@yahoo.com

رقيه بيگدلي / كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه زنجان

حسين اترك / دانشيار گروه فلسفه دانشگاه زنجان     atrak.h@znu.ac.ir

دريافت: 2/8/1393 ـ پذيرش: 19/1/1394

چكيده

ايرنائوس، يكي از آباء كليسا است كه تفسيري خاص از گناه نخستين دارد. وي به دو مرحله اي بودن خلقت انسان معتقد است. به اعتقاد وي، انسان در ابتداي خلقت داراي طبيعتي ضعيف و ناتوان و در ابتداي رشد و تكامل قرار داشته است. با وجود تعاليم كلمه خدا، آدم در بهشت هنوز كامل نبوده و شيطان با آگاهي از اين طبيعت ضعيف، موجب نافرماني آدم و حوا از دستور الهي شد. خوردن از درخت ممنوعه، عاملي براي ورود به اين جهان و رسيدن به تكامل و شباهت به خداوند گرديد. رسيدن به شباهت خداوند، شق ثانوي خلقت است. مرگ در اين دنيا، نتيجه گناه و نافرماني است تا به خطا و سرپيچي ابدي پايان دهد. البته گناه آدم بدترين نوع گناه نبوده؛ زيرا ندامت و توبه را به دنبال داشت كه رحمت خدا را شامل حال آنان كرد. ايرنائوس، وجود مسيح را دليلي براي ايجاد هستي مي داند، نه اينكه پاسخي براي گناه آدم باشد. در واقع، وي مسيح را كانون جهان هستي و آدم را همواركننده مسير مسيح تلقي كرده است. اتحاد مسيح با خداوند، سبب بازگرداندن صميميت ازدست رفته اي است كه توسط آدم صورت گرفته بود.

كليدواژه ها: گناه، گناه نخستين، آدم، مسيح، ايرنائوس.

شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
29

معنا و ماهيت كليساي كاتوليك

سال دوم، شماره اول، زمستان 1389، ص 131 ـ 152

Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.1, Winter 2011

محمدحسين طاهري*

چكيده

كليساي كاتوليك كه امروزه خود را آيينة تمام نماي مذهب كاتوليك رومي و حتي مسيحيت راستين مي‌داند، با تأسيس نهاد كليسا، همه امور مربوط به فرقة كاتوليك را برعهده دارد. پاپ، كه در رأس تشكيلات كليسايي قرار دارد و خود را وارث سلسله مراتب روحاني مسيحي مي‌داند، به پطرس وصي عيسي و از طريق او به مسيح كه خداست، مي‌رسد. اين نوشتار با رويكرد تحليلي و توصيفي تلاش مي‌كند تا معنا و ماهيت كليساي كاتوليك را بيان كند و در ميان معاني متعدد، معناي مورد اعتماد كاتوليك‌ها را تبيين نمايد. ابتدا به معنا و ماهيت كليسا و سپس، به معنا و ماهيت كاتوليك اشاره مي‌شود. بديهي است با درك درست از ماهيت كليساي كاتوليك، مي‌توان به مطالعه پيرامون آن پرداخت و در تحقيقات علمي و بررسي‌هاي تطبيقي داوري درست ارائه داد.

كليد واژه‌ها: مسيحيت، ماهيت، كليسا، كاتوليك، مسيح، پطرس، پاپ.

شماره مجله: 
5
شماره صفحه: 
131

پولس و الوهيت عيسي مسيح

 

 

 

 

، سال اول، شماره دوم، بهار 1389، ص 97 ـ 116

پولس و الوهيت عيسي مسيح

امير خواص*

چكيده

الوهيت حضرت عيسي(ع) يكي از باورهاي رسمي مسيحيت است. سرآغاز اين انديشه به پولس برمي‌گردد كه رسول خودخواندة جهان مسيحيت است. او كه در ابتدا يهودي متعصّبي بود، سال‌ها پس از حيات زمينيِ آن حضرت، مدّعي شد كه حضرت عيسي(ع) را در مكاشفه‌اي ملاقات كرده و با دعوت آن حضرت، به آيين مسيحيت گرويده است. وي سال‌هاي متمادي در تبليغ مسيحيت كوشيد و در واقع، تفسيري از شخصيت مسيح و رسالت او ارائه كرد كه با آموزه‌هاي خود آن حضرت و نيز باورهاي مسيحيان اوليه در تعارض بود. امّا سرانجام، در قرون بعدي، ديدگاه‌هاي وي از سوي برخي از عالمان مسيحي مورد پذيرش قرار گرفت و هرچند مخالفاني نيز داشت، در شوراهاي مسيحي به تصويب رسيد. گفتني است كه اين آموزه‌ها، از جمله الوهيت آن حضرت، جزء باورهاي رسمي مسيحيان شد.

كليدواژه‌ها: عيسي(ع)، مسيح، گناه ذاتي، مرگ فديه‌وار، پولس، الوهيت، آيين گنوسي.

شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه