قرباني

فطري بودن قرباني و راز انحرافات آن در اديان ابتدايي

، سال دوم، شماره دوم، بهار 1390، ص 117 ـ 142
Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011

احمد آقايي ميبدي*

چكيده

آيين قرباني از كهن‌ترين آيين‌هاي بيشتر اديان است. انسان‌ها در تمام ادوار كوشيده‌اند تا با تقديم هديه و قرباني به خدا يا خدايان، خشنودي آنها را جلب كرده، از خشم و غضب آنها جلوگيري كنند. منشأ قرباني در اديان، امر الهي است؛ امّا اين آيين در ادوار مختلف تاريخ، به علل گوناگون دستخوش تغيير و تحوّل‌هاي زيادي شده است. با اين حال، اين آيين در اديان مختلف،‌ داراي شباهت‌هايي است كه از آن جمله، ياد خدا و تقرّب به او در انجام قرباني‌ها است؛ چنانكه در مواردي نيز با يكديگر اختلاف دارند؛ مانند جايگاه قرباني در شريعت و آداب آن. براي تبيين بهتر، شايسته است منشأ قرباني را در طول تاريخ رديابي كنيم و ببينيم در اديان گذشته، قرباني به چه نحو بوده است؟ آيا دست تحريف، گريبانگير اين آيين مقدّس نيز شده است؟

اين نوشتار به دنبال پيدايش و پيشينة قرباني، اهداف و انگيزه‌هاي تقديم قرباني و انحرافات پديد آمده در آن است.

كليدواژه‌ها: قرباني، اديان ابتدايي، منشأ قرباني، قرباني انساني، انحرافات قرباني.

شماره مجله: 
6
شماره صفحه: 
117

مروري بر دو ديدگاه در مورد ذبيح ابراهيم(ع) در سنّت اسلامي

، سال اول، شماره دوم، بهار 1389، ص 5 ـ 21

 

مروري بر دو ديدگاه در مورد ذبيح ابراهيم(ع) در سنّت اسلامي

محمدرسول ايماني*

چكيده

امتحان الاهي حضرت ابراهيم(ع) در قرباني كردن فرزند خويش، كه از فرازهاي بلند زندگي اين پيامبر بزرگ الاهي است، در قرآن كريم مورد اشاره قرار گرفته است. به دليل اجمال موجود در آيات مربوط به داستان ذبح و عدم بيان فرزند قرباني و محلّ ذبح، از صدر اوّليه ي اسلام در تعيين نام ذبيح در بين مفسّران اسلامي اختلاف نظر وجود داشته است، اما اين اختلافات از قرن هفتم هجري به بعد فروكاسته و نام اسماعيل(ع) به‌عنوان نامزد قرباني در سنّت اسلامي به ثبت رسيده است. امروزه برخي مستشرقان مدّعي‌اند كه منابع اوّليه ي اسلام و شخص پيامبر(ص)، حضرت اسحاق(ع) را به‌عنوان ذبيح الله معرّفي كرده‌اند و ذبيح الله خواندن اسماعيل(ع)، قرن‌ها بعد به دلايلي از جمله رقابت با يهوديت در متون و تفاسير اسلامي وارد شده است. اين تحقيق بر آن است تا با مرور اين مسئله در سنّت اسلامي و با استناد به كلام معصومان(ع)، به بررسي مصداق ذبيح‌الله در قرآن كريم بپردازد.

كليد واژه‌ها: ذبح، ذبيح، قرباني، ابراهيم، اسماعيل، اسحاق

شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه