ملكوت خدا

قريب‌الوقوع بودن حكومت خدا در كتاب مقدس و قرآن

سال دهم، شماره چهارم، پياپي 40، پاييز 1398

سميه پناهي / دانشجوي دکتري تفسير تطبيقي، دانشگاه قم    s.panahe@gmail.com
جعفر نکونام / دانشيار دانشگاه قم
دريافت: 1398/02/15 ـ پذيرش: 1398/07/06
چکیده
از جمله موضوعات مشترک و محوری قرآن و عهدین، حکومت خداست؛ به این معنا که در آخرالزمان حکومت بر جهان به‌طور مطلق از آن خدا خواهد بود و در آن، نیکوکاران و بدکاران جزای عمل خود را خواهند دید. موضوع مقالة حاضر، قریب‌الوقوع بودن حکومت خداست و اينکه مراد از آن چیست؟ در این مقاله ضمن گزارش عبارات قرآن و کتاب مقدس، نظریاتی که در تفسیر چنین تعبیری به دست داده شده‌اند، بررسی و نقد می‌شوند. دربارۀ تعبیر «قریب‌الوقوع بودن حکومت خدا»، شش نظریه یا احتمال در طول تاریخ مطرح شده است: نخست اينکه اين خبر حقیقی است و زمان دقیقی نیز دارد. نظریۀ دوم این بوده که هرچند اين خبر حقیقی است، اما نمی‌توان برای تحقق آن، زمان مشخص کرد. در نظریۀ سوم هم بر حقیقی بودن اين خبر تأکید می‌شد؛ اما اظهار می‌گردید که به دليل عدم آمادگی لازم در مردم، زمان برپایی حکومت خدا پیوسته به تأخیر می‌افتد. نظریۀ چهارم نيز بر حقیقی بودن آن خبر مبتني است؛ منتها برخلاف سه نظر نخست، آن را روحانی می‌شمارد. در نظریة پنجم، خبر قریب‌الوقوع بودن حکومت خدا فقط تحریضی برای اخلاقی زیستن دانسته شده است. در نظریة ششم، برپایی حکومت خدا آرزواندیشانه به‌شمار آمده است. از این میان، دومین نظریه، مشهورترین و مقبول‌ترین ديدگاه در نظر پیروان ادیان ابراهیمی است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، تطبیقی و تاریخی است؛ یعنی مضامین مربوط به قریب‌الوقوع بودن حکومت خدا در عهد قدیم و عهد جدید و نیز قرآن، به ترتیب تاریخی بررسی و مقایسه می‌شود. رویکرد این پژوهش پدیدارشناسانه است.
کلیدواژه‌ها: حکومت خدا، ملکوت خدا، ساعه، قیامت.


 

سال انتشار: 
دهمين
شماره مجله: 
40
شماره صفحه: 
431

مسيحيان و نقد آراي اسكوفيلد

   سال اول، شماره اول، زمستان 1388، ص 117 ـ 157

مسيحيان و نقد آراي اسكوفيلد

عبدالحسين ابراهيمي سرو عليا* / محمد لگنهاوزن**

چكيده

اسكوفيلد نويسندة كتاب مقدس مرجع، چنان‌كه مسيحيان منتقد نوشته‌اند، در يادداشت‌هاي خود، دچار اشتباهات بزرگي شده است آرا و آموزه‌هاي او و تفسيرهايي كه از كتاب مقدس انجام داده است، با آموزه‌هاي حضرت عيسي‌عليه‌السلام منافات دارد. اين مقاله به‌روش كتابخانه‌اي و با هدف نقد آراي اسكوفيلد از ديدگاه مسيحيت، نگاشته شده و درصدد است تا ثابت كند تدبيرها يا دوره‌هاي هفت‌گانه و ديگر عقايد او، مورد تأييد كتاب مقدس و انديشوران مسيحي نيست. نداشتن نظام واحد، شخصي و خصوصي كردن آموزة نجات، رنگ سياسي دادن به ظهور مسيح و حكومت هزارسالة او، تأكيد بر پايه‌گذاري پادشاهي داودعليه‌السلام توسط حضرت عيسي‌عليه‌السلام و پادشاهي زميني او، از اشكالات جدي كتاب اسكوفيلد است.

كليد واژه‌ها: اسكوفيلد، مسيحيت صهيونيستي، تدبيرگرايي[1]، ملكوت خدا[2] و ملكوت آسمان.[3]

سال انتشار: 
اولين
شماره مجله: 
1
شماره صفحه: 
117
محتوای تغذیه