اسلام

مطالعه تطبيقي فضاي کالبدي کليسا و مسجد بر پايه مباني انسان‌شناختي مسيحيت و اسلام

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص25-46

نوع مقاله: پژوهشي

مرضيه‌سادات شجاعي/ كارشناس ارشد پژوهش هنر مؤسسه آموزش عالي هنر شيراز    m.shodjaee@gmail.com
* مجيدرضا مقني‌پور / استاديار گروه هنر دانشگاه شيراز     moghanipour@shirazu.ac.ir
دريافت: 13/06/1400 ـ پذيرش: 03/12/1400

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
25

بازخواني ريشه‌هاي تاريخي قدمگاه 

سال سيزدهم، شماره چهارم، پياپي 52، پاييز 1401، ص45-57

شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
45

شأن اخلاقي محيط‌‌زيست از نگاه اسلام و مسيحيت

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص47-64
 

نوع مقاله: پژوهشي

مهدي احمدي/ دانش‌پژوه دكتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    ahmadi68mahdi@gmail.com
* سيداکبر حسيني قلعه‌بهمن/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Akbar.hosseini37@yahoo.com
دريافت: 24/11/1400 ـ پذيرش: 22/03/1401

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
47

بررسي تطبيقي سنت‌هاي به‌جامانده از اديان و باورهاي ابتدايي در مسئلة مرگ، در ميان تاتارهاي مسلمان و مسيحي

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص101-116

نوع مقاله: پژوهشي

* محمد مدبر چهاربرج/ كارشناس‌ارشد اديان، دانشگاه اديان و مذاهب    Modabber.ch@Gmail.com
سيامك جعفرزاده/ استاديار گروه فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه اروميه
يوليا آبسالياموا/ كارشناس‌ارشد علوم انساني، دانشگاه ملي باشقيرستان روسيه
دريافت: 1399/3/20 ـ پذيرش: 1399/9/17

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
101

بررسي صلح از ديدگاه منونايت، بر اساس انديشة تشيع

 سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص23-32
 

نوع مقاله: پژوهشي
* صديقه رحيمي‌ثابت/ دانشجوي دکتري کلام اماميه، دانشگاه قرآن و حديث     sisirs212@gmail.com
احمد کريمي/ استاديار گروه کلام، دانشگاه قرآن و حديث
دريافت: 26/05/1399 ـ پذيرش: 27/09/1399
چکیده

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
23

هستي‌شناسي مسئلة شر در هندو و اسلام و مواجهة آنان با استلزامات جهان‌شناختي مسئلة شر

 سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص33-48
 

نوع مقاله: پژوهشي
امير سام‌دليري/ دانش‌پژوه کارشناسي ارشد رشته دين‌شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
* سيداکبر حسيني‌ قلعه‌بهمن/ دانشيار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    akbar.hosseini37@yahoo.com
دريافت: 1399/9/18 ـ پذيرش: 1400/1/22

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
33

بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای ارزش و جایگاه زن در اسلام و آيین هندو

* سيده فاطمه موسوي / دانشجوي دكتري مدرسي معارف اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي    fatemeh.mousavi14@gmail.com
سيد اكبر حسيني قلعه‌بهمن / دانشيار گروه اديان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 09/01/1399 ـ پذيرش: 25/05/1399
چکیده
از دیرباز، زنان در جوامع مختلف با دیدگاه‌های متفاوت، از جایگاه مختلفی برخوردار بوده‌اند. در این مقاله با روش توصيفي‌تحليلي و مقايسه‌اي، به بررسی نگاه آیین هندو و اسلام به زنان پرداخته می‌شود تا موقعیت و جایگاه زنان در این دو آیین شناسانده شود. حاصل کلام چنین به‌دست آمد که در نگاه اسلام، خداوند متعال مقام زن و مرد را بدون هیچ تفاوتی در کنار هم قرار داده است؛ اما در آیین هندو جایگاه و ارزش زن نسبت‌به مرد، بسیار پایین‌تر است و زنان از ارج و قرب کمتری برخوردارند. با این مقایسه می‌توان چنین تحلیل کرد که زن در نگاه اسلام، همانند مرد، از ارج و قربی بسیار بالا برخوردار است و صرف زن بودن نمی‌تواند عاملی بر خوب نبودن او و خوب بودن مرد باشد؛ بلكه عامل برتری در اسلام، تقواست، نه جنسیت؛ اما در آیین هندو زن تا زمانی می‌تواند زندگی کند که شوهرش زنده است و با رفتن شوهرش،‌ او هم از ازرش و اعتبار ساقط می‌شود.
کلیدواژه‌ها: زن، ساتی، ازدواج، آیین هندو، اسلام.
 


 

شماره مجله: 
45
شماره صفحه: 
7

جريان‌شناسي انتقادي حقوق بشر با تحليل مفهوم پايه از كرامت انسان مبتني بر اسلام و مسيحيت

سال دهم، شماره سوم، پياپي 39، تابستان 1398

محمدجواد ارسطا / استاديار دانشگاه پرديس فارابي
محمدرضا برته / دانشجوي دکتري، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام    mbarteh@Yahoo.com
دريافت: 22/10/1397 ـ پذيرش: 08/02/1398
چکیده
حقوق بشر در دنیای معاصر، بسان گفتمان غالب ارزیابی و ارزش داوری انسان تراز قرن بیست و یکم به کار بسته می‌شود؛ کاربستی که رفته‌رفته ابعاد حقوقی آن به سویه‌های سیاسی، امنیتی و حاکمیتی‌اش سرازیر مي‌شود و به نُرمی از حکومت‌داری بدل مي‌گردد؛ استاندارد فزوني‌طلبي که هر ملاک و فهمی را ولو مبتنی بر ادیان و تمدن‌های کهن، به گوشة انزوا می‌نهد. پایه‌ای‌ترین مفهومی که حقوق بشر معاصر خود را بر آن بنا نهاده، کرامت انسان است. تحلیل هندسة مفهومی حقوق بشرِ مبتنی بر کرامت، چالش‌های پنهانی را به عرصه می‌کشد که تاکنون مجال چندانی برای ظهور و بروز نداشته‌اند.
جریان مطالعات انتقادی حقوق بشر که ضمن ریشه‌یابی این‌گونگی آن به‌روش تاریخ‌نگری، به نقد بنیادهای نظری، روش‌شناسی ارزش‌آفرینی، هنجارسازی حقوقی، کارکردها و از همه مهم‌تر آوردة حقوق بشر در دنیای کنونی مي‌پردازد، مورد تحلیل و جریان‌شناسی مقالة حاضر قرار گرفته و در ضمن چند پرسش اصلی، به بازخواني انتقادي هویت کرامت انسان و جایگاه و دلالت‌های حقوق بشر پرداخته است. آنچه پيش‌رو داريد، تلاشي است مبتني بر روش تحلیل هندسة مفهومی، بازشناسی شبکة دانشی و تطبیق کارکردی بین ادبیات رایج حقوق بشری، اسلام و مسیحیت.
کلیدواژه‌ها: کرامت، حقوق بشر، اسلام، مسیحیت، جریان‌شناسی انتقادی.
 


 

شماره مجله: 
39
شماره صفحه: 
25

مقايسة نظام اخلاقي «اسلام» و «تائو»

سال دهم، شماره سوم، پياپي 39، تابستان 1398

حسين رهنمايي / استاديار دانشکدة معارف و انديشة اسلامي، دانشگاه تهران
حسن کرمي محمدآبادي / دانشجوي کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران    hassankarami@ut.ac.ir
دريافت: 26/12/1397 ـ پذيرش: 20/05/1398
چکیده
مقایسة تطبیقی بین مبانی و گزاره‌های اخلاقی «اسلام» و آیین «تائو» آغازگر نگاهی نو به گفتمان ادیان آسمانی و غیرآسمانی است. در این نوشتار با استفاده از روش مطالعة کتابخانه‌ای و با مراجعه به اصلی‌ترین متون در اسلام و تائو، و با نگاه تطبیقی، به تحلیل و بررسی وجوه اشتراک و افتراق بین برخی از مبانی اخلاقی اسلام و تائو پرداخته می‌شود؛ مباني‌اي همچون ملاک خوب و بد؛ ضرورت اخلاقی زیستن؛ عامل پیدایش خوبی‌ها و بدی‌ها و نیز نسبی بودن گزاره‌های اخلاقی. مقایسة تطبیقی بین گزاره‌های اخلاقی در اسلام و تائو، دریچه‌ای برای هم‌اندیشی ادیان در جنبة اخلاقی خواهد گشود.
جامعیت نظام اخلاقی اسلام در همة زمینه‌های زندگی دنیوی و اخروی انسان در مقابل نگاه تک‌بعدی و دنیوی آیین تائو و نیز جنبة اجتماعی اسلام در مقابل نگاه انفعالی آیین تائو در گزاره‌های اخلاقی، از مهم‌ترین وجوه افتراق است. وجود انسان ایده‌آل اخلاقی ـ که تجسمی از اخلاق نیکوست ـ و پایه‌ریزی مدینة فاضله، از مهم‌ترین وجوه اشتراک بین اسلام و تائوست.
کلیدواژه‌ها: اسلام، تائو، اخلاق، تائوته‌چینگ.
 


 

شماره مجله: 
39
شماره صفحه: 
45

بهشت؛ مفهومي مشترك ميان قرآن كريم و عهدين

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

آزاده عباسي / استاديار دانشگاه علوم قرآن و حديث شهر ري (پرديس تهران)                                            Abbasi.a@qhu.ac.ir

دريافت: 15/06/1396 ـ پذيرش: 29/11/1396

شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه