حسين حيدري

بررسي كارنامه معرفتي الهيات آزادي بخش نيم قرن پس از ظهور

سال ششم، شماره چهارم، پياپي 24، پاييز 1394

مجتبي نماينده نياسر / دانشجوي دكتري مطالعات تطبيقي اديان ـ دانشگاه اديان و مذاهب Mojtaba.nemayandeh1366@gmail.com

حسين حيدري / استاديار گروه اديان دانشگاه كاشان                                                     Golestan1387@gmail.com

دريافت: 8/4/1394 ـ پذيرش: 15/9/1394

چكيده

«الاهيات آزادي بخش»، در آغاز عمدتاً پديده اي وابسته به آيين كاتوليك رومي و تا حد بسياري  مديون نيروي محرك شوراي واتيكاني دوم بود. متألهان آزادي بخش باور داشتند كه آرمان رهايي مستمندان و ستمديدگان در كتاب مقدس، به ويژه با بخش «خروج» بني اسرائيل و در زندگي، مرگ، و رستاخيز عيسي ناصري منعكس شده است. اين مكتب الاهياتي، به جز همسويي با ماركسيسم در آرمان مبارزه با استثمار، از نظر روش شناسي، تا حد زيادي مديون آن بود و بر چرخة «عمل  ـ   تفكر ـ   عمل» تأكيد مي كرد.                          
شكست سوسياليسم، حاكميت نسبي سكولاريسم و بازگشت سياست اقتصادي نوليبرالي در منطقه آمريكاي لاتين، به اين احساس دامن زد كه الهيات آزادي بخش رو به نابودي است. ولي نسل دوم رهبران نهضت، با توجه به معرفت شناسي سيال و انتقاديِ نسل اول، گسترة بررسي هاي خود را پيرامون موضوعات جهاني سازي و نظام  سرمايه داري، حقوق بشر، حقوق زنان و كودكان، مسئله اخلاق زيست محيطي و... تعميق بخشيدند.                    
اين مقاله با رويكرد تحليلي، مباني الهيات آزادي  بخش را با آيين كاتوليك در باب رستگاري انسان، جايگاه مسيح در نجات بشر، هرمنوتيك     آزادي بخش كتاب مقدس و بازتعريف وظايف كليسا بررسي و به اختصار نوآوري هاي اين جنبش را در پنجاه سال ارزيابي مي كند.

كليدواژه ها: مسيحيت، آيين كاتوليك، الهيات آزادي بخش، شوراي واتيكاني دوم.


شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
85

بن‌مايه‌هاي مشترك در مزامير و احاديث مربوط به داود عليه السلام در متون اسلامي

سال پنجم، شماره سوم، پياپي 19، تابستان 1393

حسين حيدري / استاديار گروه اديان و فلسفه‌‌ دانشگاه كاشان                                                   heydari@kashanu.ac.ir

    فاطمه حاجي‌ اكبري / دانشجوي دكتراي علوم قرآن و حديث دانشگاه كاشان                          fatima.ferdosi@yahoo.com

دريافت: 7/2/1393ـ پذيرش: 20/7/1393

چكيده

مزامير يا زبور حضرت داود (1015- 1085 ق.م.) مجموعه‌اي از شعر و سرود با مضمون نيايش، پرستش و توكل بر خداوند است. بسياري از مفاهيم يكصد و پنجاه باب آن، قابل انطباق با مضامين قرآن و احاديث است. در برخي احاديث اسلامي، حضرت داود علیه السلام مورد خطاب مستقيم پروردگار قرار گرفته‌ است.           
اين تحقيق براي رسيدن به آموزه‌هاي مشترك اديان ابراهيمي، صرف‌نظر از طرح حجيت آنها، به بررسي درون‌مايه‌هاي مشترك ميان مزامير و احاديث خطابي به حضرت داود مي‌پردازد. «ستايش»، «حمد و تسبيح»، «توكل»، «اميد»، «توبه»، «شكرگزاري»، «رحمت خداوند»، «عدم تلبس به لباس دشمنان»، «دوري از تكبر» و «كمك به نيازمندان»، ازجمله آموزه‌هاي مشترك در مزامير و احاديث خطابي به حضرت داود است. در بسياري از موارد، بجز جهت‌گيري كلي و اشتراكات مضموني، در عبارات، تركيبات، استدلال‌ها نيز توارد و همانندي وجود دارد. اين امر، في‌الجمله مي‌تواند گواه اصالت آسماني مزامير باشد.

كليد‌واژه‌ها: كتاب مزامير، حضرت داود، احاديث اسلامي، اسرائيليات.

 

شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
45

حكمت، حكومت و خطاي سليمان درعهد عتيق با نگاهي به ديدگاه قرآن كريم

سال چهارم، شماره چهارم، پياپي 16، پاييز 1392، ص 55 ـ 76

    حسين حيدري / استاديار گروه اديان و فلسفه دانشگاه كاشان                                         heydari@kashanu.ac.ir
خديجه كاردوست فيني / كارشناس ارشد اديان دانشگاه كاشان                                            Erfan407@gmail.com
    دريافت: 5/8/1392ـ پذيرش: 20/12/1392

چكيده
سليمان يكي از حكيمان و پادشاهان آرماني يهود و يكي از پيامبران بزرگ در قرآن به‌شمار مي‌رود. از نگاه متون عبري، سليمان يكي از مقتدرترين و حكيم‌ترين پادشاه آرماني منصوب از سوي خداوند بوده است. در طول حدود چهل سال حكومت (961 تا 922ق.م.) در قلمرو فرمانروايي وي آرامش و سلامت بي نظيري حاكم بود. از اين‌رو، لقب وي ازيديديا (محبوب خدا) به شلومو يا سليمان(پر از سلامتي) تغيير يافت. حتي حيوانات و نباتات نيز از اين تنعم و عنايت سليمان بهره‌مند بوده‌اند.    
اين جستار، عمدتاً با استناد به چند كتاب عهد قديم و كتاب‌هاي قانوني ثاني، به تصوير سيماي سليمان در نگاه يهوديان، با نگاهي به ديدگاه قرآن كريم مي‌پردازد.    
در مواردي، گزارش عهد قديم درباره اوصاف و كاركرد سليمان، با متون اسلامي سازگار نيست، برخي از مغايرت‌ها در اين مقاله نشان داده شده است.

كليدواژه‌ها: سليمان، تاريخ يهود، عهد قديم، قرآن كريم، آرمانشهر يهودي.

شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
55
محتوای تغذیه