بررسی و نقد مبانی صلح جهانیِ آخرالزمان در مسیحیت صهیونیستی

حسن دین‌پناه دانش‌پژوه دکتری ادیان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره       hasandinpanah@gmail.com
سیدعلی حسنی استادیار گروه ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                                                                                      
چکیده
مسیحیت صهیونیستی، از اساس بر محور باور به «صلح جهانی» در سایة ملکوت هزارسالة مسیح، شکل گرفته است. نوشتار پیش‌روی با تحلیل اسنادی به بررسی و نقد مبانی صلح جهانی در مسیحیت صهیونیستی می‌پردازد. اندیشة صلح جهانی در این مکتب بر پیش‌گویی‌های انبیاء در کتاب مقدس، مکاشفة خاص خدا در مسیح، هزاره‌گرایی، مسیحا‌گرایی، تدبیرگرایی، شرّ بودن جهان و تحت سیطرة قدرت‌های شیطانی بودن آن، تعالیم صریح مسیح و رسولان دربارة صلح، مبتنی است. برخی از این مبانی نظیر دعوت مسیح و رسولان به صلح، و بازگشت مجدد مسیح و نقش ایشان در تحقق صلح جهانی، البته بر اساس تفسیر قابل قبول، درست هستند. آنان از یک مبنای کتاب مقدسی یعنی برابری و برادری تمام بشر از جهات خدای واحد، پدر و مادرِ واحد و پیشوای واحد غافل هستند. سایر مبانی از ناحیة‌ عقل، کتاب مقدس و نیز از جانب دیگر گروه‌های مسیحی دارای اشکال است، که در این نوشتار بیان‌ شده‌اند.
کلیدواژه‌ها: مسیحیت صهیونیستی، صلح جهانی، هزاره‌گرایی، تدبیرگرایی، مکاشفه، بازگشت مسیح.