مطالعه تطبیقی «اعدام» در شریعت یهودی و اسلامی (در ترازوی حقوق کیفری نوین)

سيد ابوالفضل ساقي / کارشناسي حقوق دانشگاه علوم اسلامي رضوي
چکیده
بطور کلی اتهامات وارده بر حقوق اسلامی در خصوص جرایم موجب اعدام، ریشه در دو مسئله دارد: اول، شباهت نظام کیفری یهودی و اسلامی در سیاست های جنایی، تعریف جرایم مستوجب اعدام و حتی کیفیت اعدام¬ها، که موجب تسری ویژگی های حقوق یهودی از جمله خشونت طلبی آن، بر حقوق اسلامی گردیده است. دوم، اجرای اعدام در نظام های مبتنی بر حقوق اسلامی. با بررسی تطبیقی احکام شریعت یهود و اسلام در جرایم مستوجب اعدام، مشخص می گردد علت اصلی بدبینی غرب به حقوق دینی، ریشه در احکام غیر قابل توجیه تورات نظیر اعدام حیوانات، نوجوانان ناخلف و اعدام مکرر غیر یهودیان دارد. این در حالیست که این احکامِ ناقض اصول مسلم حقوقی، مورد تایید حقوق اسلامی نمی باشد. بنابراین بدبینی اندیشمندان غربی به حقوق یهودی، قابل تسری به اسلام نیست. از سوی دیگر عملکرد ضعیف نظام¬های مبتنی بر اسلام نیز، غالبا ناشی از قوانین موضوعه¬ای است که ارتباطی با فقه اسلامی ندارند.
کلمات کلیدی:اعدام، شریعت یهودی، حقوق دینی، ارتداد، قصاص