مراتب معرفت شناسی روح در آیین جینه

سيد سعيدرضا منتظري / استاديار پرديس فارابي دانشگاه تهران
وحيد پزشکي / کارشناس ارشد اديان غيرابراهيمي دانشگاه اديان و مذاهب
چکيده
یکی از موضوعات مهم آیین جینه مسئله معرفت روح است که در متون دینی این آیین مطرح شده است. فرد رهرو به نسبت تلاشی که در راه تصفیه و تزکیه روحی و از بین بردن عوامل کرمه ساز روحی از خود بروز می دهد؛ به همان نسبت عنصر شعور روحی اش که شامل ادراک و معرفت است تجلی بیشتری پیدا کرده و قدرتهایی همچون  قدرت ِشناخت فواصل دور از دید بدون دخالت حواس و تنها با کمک عنصر معرفت روح، خواندن افکار دیگران و قدرت برشماری کالبدهای گذشته و حتی آینده خود و دیگران از جمله این توانایی هاست. البته باید توجه داشت که هدف نهایی آیین جینه دستیابی به حالت رهاشدگی کامل روح از بند اسارت کرمه ای و رسیدن به مرتبه مکشه است. هدفی که بر همه آموزه های جینی پرتوافکنده است. معرفت شناسی روح برای یک رهرو جینی بخشی از کوشش و تلاش  او در راه دستیابی به گوهر های سه گانه جینی ،ایمان، رفتار و معرفت درست است.           
کلید واژگان: معرفت شناسی، روح، آیین جینه، جیوه، شروتی