فصل‌نامه علمي ـ پژوهشي معرفت اديان

بي‌شك يكي از بنيادي‌ترين رسالت‌هاي مراكز آموزشي و پژوهشي در حوزه علوم اسلامي، رشد و ارتقاي معرفت ديني نزد دين‌باوران است. آشنايي تخصصي با ساير اديان مي‌تواند گامي شايسته در دست‌يابي به اين هدف قلمداد شود.

علي‌رغم وجود نشريات عمومي و تخصصي در اين حوزه، بارها فقدان نشريه‌اي كه بتواند با ارائه آثار فخيم علمي به رسالت واكاوي عالمانه اديان جامه عمل بپوشاند، از سوي صاحب‌نظران به اشاره رفته بود. از اين‌‌رو، معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) اقدام به انتشار مجله علمي - تخصصي «معرفت اديان» نموده است تا زمينه‌ساز شناخت آگاهانه از اديان براي پژوهشگران باشد و بستر مناسبي را براي تفاهم و تعامل ميان ارباب اديان فراهم نمايد.

رتبه علمي

علمي-پژوهشي

شروع انتشار

 زمستان 1388

دوره انتشار

فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول و جانشين سردبير

سيداكبر حسيني‌قلعه‌بهمن

سردبير

احمدحسين شريفي

مدير اجرايي

سيدحسن حسيني اميني

هيئت تحريريه

سوسن آل‌رسول / استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج / s_alerasoul@kiau.ac.ir
علي ارشدرياحي / استاد دانشگاه اصفهان / arshad@ltr.ui.ac.ir
احمدحسين شريفي / استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) / sharifi1738@yahoo.com
محمدعلي شمالي / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) / Mashomali@Hotmail.com
ابوالفضل محمودي / استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران / amahmoodi5364@gmail.com
علي مصباح / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) / a-mesbah@qabas.net
سيداكبر حسيني قلعه‌بهمن / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) / akbar.hosseini37@yahoo.com
حسن نقي‌زاده / استاد دانشكده الهيات فردوسي مشهد / naghizadeh@ferdowsi.um.ac.ir

دورنگار

025-32934483

نشاني الكترونيك

nashrieh@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏‌سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپا

ISSN: 2008-8116