اسلام

The Ontology of the Problem of Evil in Hinduism and Islam and their Attitude towards the Cosmological Implications of the Problem of Evil

Amir Samdaliri/ MA Student of Religious Studies at Imam Khomeini Educational and Research Institute
*  Seyyed Akbar Hosseini Qal’eh Bahman / Assistant Professor and Faculty Member at Imam Khomeini Educational and Research Institute       akbar.hosseini37@yahoo.com
Received: 2020/12/08 - Accepted: 2021/04/11

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
33

An Investigation into Peace from Mennonite's Point of View Based on Shiite's Thought

* Sedigheh Rahimi Sabet / PhD Student, Imamiayh Theology, the Qur'an and Hadith University
    sisirs212@gmail.com
Ahmad Karimi / Assistant Professor, Department of Theology, the Qur'an and Hadith University
Received: 2020/08/16 - Accepted: 2020/12/17

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
23

بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای ارزش و جایگاه زن در اسلام و آيین هندو

* سيده فاطمه موسوي / دانشجوي دكتري مدرسي معارف اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي    fatemeh.mousavi14@gmail.com
سيد اكبر حسيني قلعه‌بهمن / دانشيار گروه اديان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 09/01/1399 ـ پذيرش: 25/05/1399
چکیده
از دیرباز، زنان در جوامع مختلف با دیدگاه‌های متفاوت، از جایگاه مختلفی برخوردار بوده‌اند. در این مقاله با روش توصيفي‌تحليلي و مقايسه‌اي، به بررسی نگاه آیین هندو و اسلام به زنان پرداخته می‌شود تا موقعیت و جایگاه زنان در این دو آیین شناسانده شود. حاصل کلام چنین به‌دست آمد که در نگاه اسلام، خداوند متعال مقام زن و مرد را بدون هیچ تفاوتی در کنار هم قرار داده است؛ اما در آیین هندو جایگاه و ارزش زن نسبت‌به مرد، بسیار پایین‌تر است و زنان از ارج و قرب کمتری برخوردارند. با این مقایسه می‌توان چنین تحلیل کرد که زن در نگاه اسلام، همانند مرد، از ارج و قربی بسیار بالا برخوردار است و صرف زن بودن نمی‌تواند عاملی بر خوب نبودن او و خوب بودن مرد باشد؛ بلكه عامل برتری در اسلام، تقواست، نه جنسیت؛ اما در آیین هندو زن تا زمانی می‌تواند زندگی کند که شوهرش زنده است و با رفتن شوهرش،‌ او هم از ازرش و اعتبار ساقط می‌شود.
کلیدواژه‌ها: زن، ساتی، ازدواج، آیین هندو، اسلام.
 


 

شماره مجله: 
45
شماره صفحه: 
7

A Comparative Study of the Ethical System of "Islam" and "Tao"

Husain Rahnamie / Assistant Professor, Tehran University, Faculty of Education and Islamic Thought

@ Hasan Karami Mohammad Abadi / M.A., Tehran University                hassankarami@ut.ac.ir

Received: 2019/03/17 - Accepted: 2019/08/11

 

Abstract

A comparative study between the principles and ethical teachings of Islam and Tao initiates a new perspective on the dialogue between the heavenly and non-heavenly religions. Using a desk-research method, and focusing on the main Islamic and Taoist texts through a comparative perspective, this paper studies the similarities and differences between Islamic and Taoist ethical foundations; the foundations such as, the criterion of good and evil, the necessity of having a moral life, the cause of the good and evil, and also, the relativity of moral teachings. The comprehensiveness of the moral system of Islam in all worldly and other worldly aspects besides its social perspective, and the passive and one-dimensional and worldly Taoist perspective on the moral teachings are among the main differences between these two religions. The existence of an ethical ideal man who is the embodiment of good morals and the founder of utopia, are among the most important similarities between Islam and Taoism.

 

Keywords: Islam, Taoism, ethics, Taoisthecizing. Tao Te Ching.


 

شماره مجله: 
39
شماره صفحه: 
45

A Critical Typology of the Human Rights by Analyzing the basic Concept of the Human Dignity based on Islam and Christianity

Mohammad Javad Arasta / Assistant Professor, Farabi University Campus

@ Mohammad Reza Barteh / PhD Student, Baqir al-Olum University       mbarteh@Yahoo.com

Received: 2019/01/12 - Accepted: 2019/04/28

 

Abstract

The issue of the human rights is considered as a means of assessing and valuing man in the 21st century to the extend that due to the expansion of its legal dimensions towards politics, security and sovereignty is about to become a norm and standard in governingـــــــ an unjust standard that isolates all types of criterion and understanding, even religious and civilized understandings. The most basic concept behind the contemporary human rights is the human dignity. Conceptual analysis of th human rights based on dignity leads to hidden challenges that have so far not been discussed. While analyzing the identity of human dignity, its status, and the implications of the human rights, this paper examines the critical human rights studies that historically criticize the theoretical foundations, methodology, value creation, legal normalization, functions and the human rights in the current world. The function of the conceptual analysis, is recognizing the network of knowledge and making a functional alignment between the common human rights literature of Islam and Christianity.

 

Keywords: dignity, the human rights, Islam, Christianity, critical typology.


 

شماره مجله: 
39
شماره صفحه: 
25
Syndicate content